# راز

راز

  رازِ راه، رفتن است   راز رودخانه، پل   رازِ آسمان، ستاره است   رازِ خاک، گُل   رازِ اشک ها، چکیدن است   رازِ جوی، آب   رازِ بال ها، پریدن است   رازِ صبح، آفتاب   رازهای واقعی رازهای بر ملاست مثل روز،روشن است   راز ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 35 بازدید